Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

REGULAMIN PROJEKTU "CORAZ LEPSI"

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
,,CORAZ LEPSI"

realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS

przez Zespół Szkół w Karczmiskach

 

Numer projektu: FELU.10.03-IZ.00-0231/23

Okres realizacji projektu: od 2024-02-01 do 2026-01-31

Tytuł projektu: CORAZ LEPSI

Grupę docelową stanowi 30 nauczycieli i 240 uczniów Zespołu Szkół
w Karczmiskach.

Całkowita wartość projektu: 1 292 419,20 PLN

Kwota dofinansowania: 1 092 569,20 PLN

Karczmiska, 2024 r.

 

§ 1

 

1. Projekt ,,Coraz lepsi" realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS.

2. Biuro projektu znajduje się na terenie woj. lubelskiego w Zespole Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska,  tel. 81 8287034 w. 25, z dostępną dokumentacją wdrażanego projektu oraz kluczowym personelem realizującym projekt.

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników zwanych dalej „Beneficjentami Ostatecznymi” oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Coraz lepsi” zwanego dalej Projektem.

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.

3. Projekt zakłada udział Beneficjentów Ostatecznych - 240 uczniów i 30 nauczycieli Zespołu Szkół w Karczmiskach.

4. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół w Karczmiskach.

5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

6. Projekt realizowany jest od 01.02.2024 r. do 31.01.2026 r. przez Szkołę Podstawową im. M. Rataja w Karczmiskach.

7. Zajęcia dla uczniów i szkolenia oraz studia podyplomowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. M. Rataja  w Karczmiskach będą prowadzone zgodnie z opracowanym harmonogramem poszczególnych zajęć przez cały okres realizacji projektu. (Wzór harmonogramu zajęć stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu).

Cel Projektu

§ 3

 1. Celem głównym Projektu jest zwiększenie atrakcyjności miejscowości i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu, wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia,
  w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji,
  a także kształcenie i uczenie się nauczycieli, w tym ułatwianie dostępności dla osób
  z niepełnosprawnościami poprzez organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, doradztwo edukacyjno zawodowe, doskonalenie kadry pedagogicznej w tym w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Projekt zakłada m.in. realizację zajęć:

 1. rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy w tym kompetencje cyfrowe, zielone oraz rozwijające talenty i zainteresowania uczniów:
 1. zajęcia teatralne,
 2. zajęcia z psychologiem,
 3. szkolny klub wolontariatu
 4. język angielski,
 5. język niemiecki,
 6. umiejętności matematyczne, szachy,
 7. robotyka,
 8. obsługa i programowanie dronów,
 9. zielona transformacja,
 10. zajęcia plastyczne,
 11. ceramika;
 1. w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów:
 1. zajęcia logopedyczne,
 2. terapia pedagogiczna,
 3. rewalidacja,
 4. terapia SI;
 1. z zakresu indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego, co ułatwi dalszy rozwój uczniów i docelowo zwiększy ich szanse na rynku pracy;
 2. doskonalenie zawodowe nauczycieli:
  1. studia podyplomowe,
  2. szkolenia nauczycieli.

3. Założone cele zostaną osiągnięte poprzez realizację zajęć do 31.01.2026 r.

Zakres realizacji

§ 4

I. ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE CYFROWE, ZIELONE, ROZWIJAJĄCE TALENTY I ZAINTERESOWANIA

1) Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Zajęcia teatralne
(łącznie 240 godzin)

Tematyka: między innymi umiejętność autoprezentacji, panowanie nad stresem, komunikacja międzykulturowa.

02.2024 r. – 01. 2025 r. 2 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 2 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 2 godz. dla grupy na tydzień); razem 240 godzin.

 

2) Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Zajęcia z psychologiem  - konsultacje indywidualne (łącznie 320 godzin)

Tematyka: terapia i profilaktyka dla uczniów przejawiających problemy emocjonalne
i społeczne, rozwiązywanie indywidualnych problemów Uczniów. Radzenie sobie ze stresem, frustracjami, uczenie asertywności, komunikowania się i komunikowania własnych potrzeb, budowanie realcji.

02.2024r. – 01. 2025r. 40 os. x śr.4h/os. x 30tyg; 02.2025r. – 01.2026r. 40 os. x śr.4h/os.
x 30tyg;
razem 320 godzin.

 

3) Zajęcia rozwijające umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy – Szkolny Klub Wolontariatu. (łącznie 120 godzin)

Tematyka: między innymi rozwijanie przedsiębiorczości, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych.

02.2024 r. – 01. 2025 r.  1 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 1 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 2 godz. dla grupy na tydzień); razem 120 godzin.

 

4)Zajęcia rozwijające umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy – umiejętności językowe – język angielski. (łącznie 240 godzin)

Tematyka: między innymi gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku angielskim. Angielski w sytuacjach praktycznych, zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów tematycznych.

02.2024 r. – 01. 2025 r.  4 gr. x 8 os. x 1h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 4 gr. x 8 os. x 1h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 240 godzin.

 

5)Zajęcia rozwijające umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy – umiejętności językowe – język niemiecki. (łącznie 240 godzin)

Tematyka: między innymi gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku niemieckim w sytuacjach praktycznych, zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów tematycznych.

02.2024 r. – 01. 2025 r.  2 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 2 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 2 godz. dla grupy na tydzień); razem 240 godzin.

 

6) Zajęcia rozwijające umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy – umiejętności matematyczne – szachy. (łącznie 240 godzin)

 

Tematyka: między innymi ocena ryzyka, myślenie logiczne, umiejętność podejmowania decyzji.

02.2024 r. – 01. 2025 r.  2 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 2 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 2 godz. dla grupy na tydzień); razem 240 godzin.

 

7) Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe – robotyka. (łącznie 720 godzin)

Tematyka: programowanie i budowa robotów, rozwój kompetencji cyfrowych, rozwijanie zainteresowań.

02.2024 r. – 01. 2025 r.  6 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 6 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 2 godz. dla grupy na tydzień); razem 720 godzin.

 

8) Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe – obsługa i programowanie dronów. (łącznie 240 godzin)

Tematyka: programowanie i sterowanie dronami, rozwój kompetencji cyfrowych, rozwijanie zainteresowań, praktyczne zastosowanie technologii cyfrowej.

02.2024 r. – 01. 2025 r.  2 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 2 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 2 godz. dla grupy na tydzień); razem 240 godzin.

 

9) Zajęcia rozwijające kompetencja zielone – zielona transformacja. (łącznie 240 godzin)

Tematyka: zasady tworzenia ogrodów permakulturowych, ochrona środowiska, zdrowy styl życia.

02.2024 r. – 01. 2025 r.  2 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 2 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 2 godz. dla grupy na tydzień); razem 240 godzin.

 

10) Zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania uczniów – zajęcia plastyczne. (łącznie 960 godzin)

Tematyka: tworzenie i odbiór sztuki, ekspresja przez sztukę, niwelowanie napięcia, rozwój talentów.

02.2024 r. – 01. 2025 r.  8 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 8 gr. x 8 os. x 2h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 2 godz. dla grupy na tydzień); razem 960 godzin.

 

11) Zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania uczniów – zajęcia ceramika. (łącznie 240 godzin)

Tematyka: rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyrażanie siebie w poczuciu bezpieczeństwa, rozwijanie talentów.

02.2024 r. – 01. 2025 r.  1 gr. x 8 os. x 4h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 1 gr. x 8 os. x 4h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 4 godz. dla grupy na tydzień); razem 240 godzin.

 

II. ZAJĘCIA WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO

 1. Zajęcia logopedyczne.

Tematyka: między innymi wykrywanie i usuwanie wad wymowy, korygowanie zaburzeń mowy.

02.2024 r. – 01. 2025 r.  5 gr. x 4 os. x 1h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 5 gr. x 4 os. x 1h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 300 godzin.

 

 1. Terapia pedagogiczna.

Tematyka: między innymi praca nad przywróceniem pożądanych cech osobowo – poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej.

02.2024 r. – 01. 2025 r.  6 gr. x 4 os. x 1h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 6 gr. x 4 os. x 1h/tydz./gr x 30tyg  (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 360 godzin.

 

 1. Rewalidacja z Uczniem z Niepełnosprawnością.

Tematyka: między innymi usprawnianie funkcji niezaburzonych u dziecka
z niepełnosprawnością, niwelowanie funkcji zaburzonych.

02.2024 r. – 01. 2025 r. 7 os. x 2h/tydz./os. x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 7 os. x 2h/tydz./os. x 30tyg  (średnio 2 godz. dla osoby na tydzień); razem 840 godzin.

 

 1. Terapia SI.

Tematyka: między innymi terapia objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

02.2024 r. – 01. 2025 r. 4 os. x 1h/tydz./gr x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 4 os. x 1/tydz./gr x 30tyg  (średnio 1 godz. dla osoby na tydzień); razem 240 godzin.

 

III. INDYWIDUALNE DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

1)Indywidualne zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów

Tematyka: między innymi diagnoza preferencji i możliwości rozwoju, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, poruszanie się po rynku pracy..

02.2024 r. – 01. 2025 r. 40 os. x 2h/tydz./os. x 30tyg; 02.2025 r. – 01.2026 r. 45 os. x 2/tydz./os. x 30tyg  (średnio 2 godz. dla osoby na tydzień); razem 170 godzin.

 

IV. STUDIA PODYPLOMOWE I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

Studia podyplomowe

a)  Surdopedagogika – trzysemestralne studia podyplomowe.

Tematyka: nauczanie i wychowanie osób głuchych i niedosłyszących, profilaktyka, diagnostyka i poradnictwo osobom z grupy ryzyka; 1 nauczyciel.

b) Terapia SI – trzysemestralne studia podyplomowe.

Tematyka: terapia w leczeniu objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego; 1 nauczyciel.

c) Oligofrenopedagogika z autyzmem – trzysemestralne studia podyplomowe.

Tematyka: terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem; 1 nauczyciel.

Szkolenia

a) Szkolenie: Kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za środowisko.

Tematyka: podnoszenie kompetencji N w zakresie rozwijania u uczniów świadomości
i odpowiedzialności za środowisko.

2 grupy x 15 osób x 4 godziny/grupę.

b) Szkolenie: Motywowanie ucznia trudnego do nauki.

Tematyka: między innymi podniesienie kompetencji N w zakresie pracy z uczniem trudnym.

2 grupy x 15 osób x 4 godziny/grupę.

c) Szkolenie: Wsparcie ucznia w zakresie ochrony i wzmocnienia zdrowia psychicznego.

Tematyka: między innymi zwiększenie kompetencji N w zakresie ochrony i wzmocnienia zdrowia psychicznego uczniów.

2 grupy x 15 osób x 4 godziny/grupa

d)Szkolenie: Formy udzielania pomocy ppp uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole.

 

Tematyka: między innymi zwiększenie kompetencji N w zakresie udzielania w szkole pomocy ppp, w tym pomocy uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi w szkole.

 

2 grupy x 15 osób x 4 godziny/grupa

 Ogólne zasady naboru, doboru uczestników projektu

§ 5

1. Ogólne zasady:

1) Rekrutację uczestników (N - nauczyciele) poprzedzi akcja informacyjna skierowana do nauczycieli Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach podczas zebrań rad pedagogicznych i innych zebrań nauczycieli.

2) Rekrutację uczestników (U - uczniowie) poprzedzi akcja informacyjna skierowana
do uczniów podczas zajęć z wychowawcą i do  rodziców uczniów szkoły podstawowej w Karczmiskach podczas spotkań z rodzicami (minimum 1 spotkanie w roku szkolnym).

3) Rekrutacji dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie: manager i specjalista do spraw monitoringu i logistyki.

4) Formularze zgłoszeniowe i Regulamin uczestnictwa w projekcie będą dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół w Karczmiskach oraz w Biurze projektu na terenie Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska, a także na stronie internetowej szkoły.

5) W sytuacjach spornych i przy tej samej liczbie punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

6) W razie większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie będą tworzone listy rezerwowe, z których będą kwalifikowane do projektu osoby w razie rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy podstawowej.

7) W przypadku trudności w procesie rekrutacji uczniów Wnioskodawca zorganizuje dodatkowe spotkania z rodzicami uczniów, bądź z nauczycielami i ewentualnie wydłuży proces rekrutacji (za zgodą Instytucji Pośredniczącej).

8) Ryzyko trudności w rekrutacji zostało zminimalizowane poprzez konsultacje przeprowadzone wśród rodziców/ opiekunów uczniów i wśród nauczycieli. Wszyscy przedstawiciele wymienionych wyżej grup zadeklarowali chęć udziału w projekcie (swoim – Nauczyciele, bądź swoich dzieci – Rodzice uczniów).

9) Techniki rekrutacyjne (m. in. dotarcie z informacją o projekcie, miejsce zamieszczenia dokumentów rekrutacyjnych) zostały wybrane w oparciu o wcześniejsze projekty realizowane przez organ prowadzący szkołę i Zespół Szkół w Karczmiskach - zapewniają one skuteczne dotarcie do grupy docelowej, ponadto są bardzo efektywne (także kosztowo).

10) Kryteria rekrutacyjne odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby grupy docelowej,
w tym konieczność wsparcia grup defaworyzowanych.

 

2. Rekrutacja uczniów:

1) Rekrutacja uczniów do projektu na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzona zostanie
w miesiącach luty – marzec 2024 r., a na rok szkolny 2025/2026 w miesiącach styczeń – luty 2025 r. Rekrutacja do Zadania 3 będzie się odbywać w trybie ciągłym, aby reagować na ewentualne problemy uczniów.

2) Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w sekretariacie Zespołu Szkół oraz w Biurze projektu w formie papierowej.

3)  Kryteria podstawowe rekrutacji uczniów:

Beneficjentem ostatecznym projektu może być Uczeń, który:

 1. Posiada status Ucznia Szkoły Podstawowej w Karczmiskach, weryfikacja na podstawie listy uczniów Zespołu Szkół w Karczmiskach.

4) Kryteria uzupełniające rekrutacji uczniów:

do zadania 2:

 1. Formularz zgłoszeniowy– 1 pkt; (Załącznik nr 2),
 2. płeć – K i M będą mieli równy dostęp do projektu – 1 pkt;
 3. niepełnosprawność (będzie to grupa priorytetowa) – 2 pkt;

do zadania 3:

b) opinia wychowawcy o potrzebie objęcia wsparciem 1-3 pkt; (Załącznik nr 3),

 

 1. HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW

 

L.p.

 

Czynność

Realizacja projektu w okresie

02.2024 – 01.2025

Realizacja projektu w okresie

02.2025- 01.206

Termin

Termin

1.

Złożenie następujących dokumentów:

-formularza zgłoszenia do projektu (U) Załącznik nr 2,

-deklaracji uczestnictwa w projekcie (uczeń SP Załącznik nr 4 na rok 2024-2025 i Załącznik nr 5 na rok 2025-2026),

-klauzula informacyjna - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6),

-oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku (Załącznik nr 7),

 

 

 

do 04.03.2024

 

 

 

 

do 15.01.2025 r.

2.

Ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanych do projektu.

 

do 04.03.2024 r.

 

do 16.01.2025 r.

3.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc podanie informacji o konieczności złożenia dodatkowej dokumentacji.

 

do 04.03.2024 r.

 

16.01.2025 r.

4.

Złożenie dodatkowej dokumentacji (Załączniki nr 2, 3)

 

do 05.03.2024 r.

 

do 20.01.2025 r.

5.

Ustalenie listy przyjętych na zajęcia
i listy rezerwowych.

05.03.2024 r.

22.01.2025 r.

6.

Informacja o przyjętych i o liście rezerwowej (Biuro Projektu).

06.03.2024 r.

23.01.2025 r.

Zainteresowani uczniowie (ich rodzice/prawni opiekunowie) mogą składać następujące, podpisane dokumenty w Biurze projektu na terenie Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji:

 1. formularz zgłoszenia do projektu (Załącznik nr 2) U,
 2. deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4) U na rok szkolny 2024/2025,
  a na rok szkolny 2025/26 (Załącznik nr 5) U.
 3. klauzula informacyjna - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6) U.
 4. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku (Załącznik nr 7),

 

 1. Rekrutacja nauczycieli

Rekrutacja  nauczycieli do projektu do zadania 4 na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzona będzie w miesiącach luty - marzec 2024 r. Informacja o rekrutacji upowszechniana będzie podczas zebrań rad pedagogicznych i zebrań nauczycieli. Na www Zespołu Szkół
i w sekretariacie Zespołu Szkół dostępne będą dokumenty rekrutacyjne do projektu (m.in. formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa).

 1. Kryteria podstawowe rekrutacji nauczycieli:

Beneficjentem ostatecznym projektu może być nauczyciel, który w roku szkolnym 2024/2025 spełnia następujące kryteria:

 1. posiada status nauczyciela w/w szkoły.
 1. Kryteria uzupełniające rekrutacji nauczycieli:
 1. formularza zgłoszenia do projektu: 1 pkt, (wzór wyrażenia chęci udziału
  w szkoleniu stanowi Załącznik Nr 8 Regulaminu),
 2. adekwatność szkolenia do specjalności danego nauczyciela: 1 - 2 pkt, (np. nauczyciele uczący uczniów z niepełnosprawnościami, czy dysfunkcjami będą przyjmowani w pierwszej kolejności na studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej), (wzór oświadczenia zawierającego wskazanie specjalności nauczyciela stanowi Załącznik Nr 10 Regulaminu),
 3. pozytywna opinia dyrektora szkoły: 1 pkt (wzór opinii stanowi Załącznik nr 11  Regulaminu).

W przypadku większej liczby nauczycieli, niż przewidywana liczba miejsc w szkoleniu Lu studiach podyplomowych o przyjęciu będą decydować kryteria uzupełniające.

Jeżeli liczba chętnych jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, brane będą pod uwagę tylko kryteria podstawowe.

 1. HARMONOGRAM REKRUTACJI NAUCZYCIELI

 

L.p.

 

Czynność

 

Terminy

1.

Złożenie następujących dokumentów:

-formularza zgłoszenia do projektu Załącznik nr 8 (N),

-deklaracji uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 9 (N),

-klauzula informacyjna - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 6 (N),

-oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku (Załącznik nr 7),

 

 

do 04.03.2024

 

2.

Ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy nauczycieli zakwalifikowanych do projektu.

 

do 04.03.2024 r.

3.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc podanie informacji o konieczności złożenia dodatkowej dokumentacji.

 

do 04.03.2024 r.

4.

Złożenie dodatkowej dokumentacji:

-formularz zgłoszeniowy  Załącznik nr 8 (N),

-oświadczenie o specjalności nauczyciela

Załącznik nr 10,

-opinię dyrektora szkoły dotyczącą udziału nauczyciela w szkoleniu/studiach podyplomowych Załącznik nr 11.

 

do 05.03.2024 r.

5.

Ustalenie listy nauczycieli przyjętych na szkolenia 
i listy rezerwowych.

05.03.2024 r.

6.

Informacja o przyjętych i o liście rezerwowej (Biuro Projektu).

06.03.2024 r.

 

 1. Rekrutacja nauczycieli.

Zainteresowani nauczyciele mogą składać następujące, podpisane dokumenty w Biurze projektu na terenie Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska
w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji:

 1. formularz zgłoszenia do projektu (Załącznik nr 8),
 2. deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 9),
 3. klauzula informacyjna - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6),
 4. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku (Załącznik nr 7).

 

Prawa Beneficjenta Ostatecznego

 

§ 6

 

Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:

 1.  udziału w zajęciach/szkoleniach, na które się zakwalifikował,

 

 1. korzystania z pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, i innych pomocy zakupionych w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 2. zgłaszania wszelkich sytuacji zakłócających udział Beneficjenta Ostatecznego
  w zajęciach.

Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego

§ 7

1. Każdy Beneficjent Ostateczny, a w przypadku uczniów rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do:

1) złożenia podpisanego kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

2) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie,

3) systematycznego uczęszczania na zajęcia realizowane w ramach projektu – nauczyciele,

4) mobilizowania i wspierania dziecka w systematycznym uczęszczaniu na realizowane w ramach projektu zajęcia – rodzice,

5) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności Beneficjenta Ostatecznego u osoby prowadzącej zajęcia w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca.

2. Dopuszczalny próg nieobecności na zajęciach i szkoleniach wynosi 20% jednostek zajęciowych w stosunku do całości przedsięwzięcia; przekroczenie tego progu skutkuje skreśleniem z listy uczestników projektu; w takiej sytuacji na miejsce uczestnika skreślonego wchodzi uczestnik z listy rezerwowej. Obecność na zajęciach rejestrowana jest w dziennikach zajęć projektowych.

3. Beneficjenci Ostateczni objęci wsparciem w ramach zadania 1, 3, 4 są zobowiązani do pisania testów początkowych i końcowych.

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

§ 8

Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku gdy:

1) rezygnacja została zgłoszona u osoby prowadzącej zajęcia na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu,

2) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi, w takim przypadku nauczyciel lub rodzic/prawny opiekun ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji (należy podać powody rezygnacji, przedstawić stosowny dowód na ich poparcie, np. zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający zmianę miejsca zamieszkania). (wzór pisemnej rezygnacji stanowi Załącznik nr 12 Regulaminu).

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wnioskodawcy, tj. gmina Karczmiska/Zespół Szkół w Karczmiskach.

2. Treść Regulaminu Projektu jest dostępna na stronach internetowych projektu oraz w sekretariacie szkoły.

3. Dokumentację Projektu przechowuje się w biurze Projektu, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Karczmiska, 15.02.2024 r.                                                                                                                                                                                   ……………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (pieczęć i podpis dyrektora)

Załączniki do rekrutacji nauczycieli:

 1. Załącznik nr 8  – Wzór formularza zgłoszeniowego dla nauczyciela.
 2. Załącznik nr 9  – Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie nauczyciela.
 3. Załącznik nr 6  – Klauzula informacyjna - Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia o specjalności nauczyciela.
 5. Załącznik nr 11  – Wzór opinii dyrektora szkoły dotyczącej udziału nauczyciela w szkoleniu.

 

 

Załączniki do rekrutacji uczniów:

 1. Załącznik nr 2 - Wzór formularza zgłoszeniowego dla ucznia.
 2. Załącznik nr 4 - Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie ucznia SP na rok szkolny 2024/2025.
 3. Załącznik nr 5- Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie ucznia SP na rok szkolny 2025/2026.
 4. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna - Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia SP.
 5. Załącznik nr 3  - Wzór opinii wychowawcy o potrzebie objęcia ucznia wsparciem.
 6. Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku.

Pozostałe załączniki:

 1. Załącznik nr 1  – Wzór harmonogramu realizacji wsparcia.
 2. Załącznik nr 12 - Wzór pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

REGULAMIN PROJEKTU "CORAZ LEPSI"

Utworzono dnia 04.06.2024, 12:26